BHM

Batch of 2015 – 2018

Abishek<br />
Rai
Abishek
Rai
Aman<br />
Gupta
Aman
Gupta
Ashish<br />
Rai
Ashish
Rai
Chhiyama Sampang
Chhiyama Sampang
Chogyal<br />
Kazi
Chogyal
Kazi
Gopanshu Anand
Gopanshu Anand
Joel G<br />
Samuel
Joel G
Samuel
Kim Chandra Limbu
Kim Chandra Limbu
Mingma Lamu Moktan
Mingma Lamu Moktan
Pooja<br />
Gurung
Pooja
Gurung
Prabhat Kumar Jha
Prabhat Kumar Jha
Rajat<br />
Tirkey
Rajat
Tirkey
Raman Kumar Das
Raman Kumar Das
Sagat<br />
Shakya
Sagat
Shakya
Sreya<br />
Roy
Sreya
Roy
Subhajit Brahma
Subhajit Brahma
Tshering Lhamu Bhutia
Tshering Lhamu Bhutia